Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

18_1

 

Νομικές Υπηρεσίες.
Με γνώμονα την ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων για αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, η a-office έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο με δικηγόρους, μεγάλα δικηγορικά γραφεία και εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών, προσανατολισμένο κυρίως, σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου, όπως ενδεικτικά:

 • σύσταση εταιρειών – εταιρική διακυβέρνηση – μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • λύση & εκκαθάριση εταιρειών
 • εξαγορές & συγχωνεύσεις – νομικός έλεγχος εταιρειών
 • διεθνείς, εμπορικές συμβάσεις
 • ανταγωνισμός
 • πνευματική ιδιοκτησία – ευρεσιτεχνία – σήματα
 • θαλάσσιες ασφαλίσεις
 • διαμεσολάβηση & διαιτησία

 
a-office συνεργάζεται με πιστοποιημένους λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι παρέχουν Ελεγκτικές, Λογιστικές, Φορολογικές καθώς και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης διαθέτουν βαθιά γνώση και εμπειρία στο ελληνικό φορολογικό σύστημα και στην ελληνική εμπορική νομοθεσία. Η μακρόχρονη συνεργασία της a-office με εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων εγγυάται πλήρως ανταγωνιστικές τιμές, ευελιξία και αμεσότητα. Πιο συγκεκριμένα για την κάθε κατηγορία:
 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες:

 • τακτικοί έλεγχοι ετήσιων οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • εργασίες εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών
 • ειδικοί έλεγχοι σε ερευνητικούς φορείς για συγχρηματοδοτούμενα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερευνητικά προγράμματα
 • έλεγχοι & εκθέσεις για συγχωνεύσεις – μετασχηματισμούς

 

Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες:

 • φορολογικές συμβουλές & φορολογικός σχεδιασμός
 • κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing)
 • υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • εποπτεία λογιστηρίου & τήρηση λογιστικών βιβλίων

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου:

 • υποστήριξη στο σχεδιασμό & υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου
 • εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για μικρομεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις
 •  

  *δείτε επίσης: διοικητικές υπηρεσίες

.